POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES STRONY INTERNETOWEJ www.karmar.com.pl

 Niniejsza polityka dotyczy wszystkich osób, które korzystają ze strony internetowej www.karmar.com.pl (dalej również odpowiednio „Strona Internetowa” i „Osoba Odwiedzająca”).

Niniejsza polityka prywatności i cookies (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Osób Odwiedzających (nie jest umową ani regulaminem).

Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

W przypadku sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych informacją, którą Osoba Odwiedzająca powinna się kierować jest przekazaną mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.

 1. Kto jest Administratorem Danych?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Osobą Odwiedzającą jest spółka Karmar S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 208, kod pocztowy 02-390, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000135197, o numerze NIP: 5212500997, REGON: 012702900, o kapitale zakładowym: 20 000 002,50 zł, wpłaconym w całości,  adres poczty elektronicznej: karmar@karmar.com.pl – zwana dalej „Administratorem”.

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych możesz skontaktować się poprzez e-mail: rodo@karmar.com.pl

 1. Jak dbamy o dane?

Dane osobowe Osoby Odwiedzającej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

Jak wskazano na wstępie, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność Osób Odwiedzających, Administrator chroni również osoby, które udostępniły Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj. serwisów dostępnych pod adresami stron internetowych www.linkedin.com, www.twitter.com i oraz na ich podstronach.

 1. Z jakich informacji o Osobie Odwiedzającej korzystamy i w jakich celach?

 Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Osoby Odwiedzającej lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Osobę Odwiedzającą, w szczególności w ramach dostępnych kanałów komunikacji.

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Osób Odwiedzających przez Administratora to w szczególności:

 1. Czy Osoby Odwiedzające są obowiązane do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

 Podanie Danych Osobowych przez Osobę Odwiedzającą jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności, w szczególności w celu wysłania wiadomości i prowadzenia korespondencji z Administratorem.

 1. Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z Danych Osobowych?

 Podstawą przetwarzania Danych Osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji z Osobami Odwiedzającymi jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych, które mogą być zbierane przez pliki cookies, jest zgoda Osoby Odwiedzającej wyrażona za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 1. Komu możemy przekazywać dane?

 W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności tacy, którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Stronę Internetową, w tym komunikację z Osobami Odwiedzającymi (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, firmy, które serwisują oprogramowanie, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

 1. Czy Dane Osobowe są przekazywane również do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

 W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Osób Odwiedzających mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z tą firmą współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Staramy się również, żeby nasi partnerzy byli objęci programem Tarcza Prywatności UE-USA (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

Osoba Odwiedzająca ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.

 1. Jakie prawa w związku z tym przysługują Osobom Odwiedzającym?

 Każdej Osobie Odwiedzającej przysługuje w każdym czasie prawo do:

 1. Przez jaki okres będziemy przechowywać dane?

 Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Osobą Odwiedzającą korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na wiadomości.

Jeśli Dane Osobowe są związane z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, dane te będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia.

Dane Osobowe możemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Osoba Odwiedzająca miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, a także w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.

W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 1. Czy Osoby Odwiedzające będą otrzymywały informacje handlowe (np. na adres e-mail)?

Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Osobami Odwiedzającymi na odległość (np. wiadomość e-mail).

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora działalnością mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Osobę Odwiedzającą zgody.

 1. Pliki „cookies”

W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Stronę Internetową, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do wszystkich Osób Odwiedzających.

Na Stronie Internetowej wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Strony Internetowej.

W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies – poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu Osoby Odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nich informacje, których możemy potrzebować, aby zapewnić sprawne działanie Strony Internetowej oraz umożliwić korzystanie z wszystkich jej funkcjonalności. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze Strony Internetowej, stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Osoby Odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – a tym samym zostać uznane za dane osobowe.

W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki odnoszące się do Danych Osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą.

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Osobę Odwiedzającą zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Osobach Odwiedzających. W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (ale wówczas niektóre funkcjonalności Strony Internetowej mogą nie działać prawidłowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (szczegółowe informacje co do sposobu wycofania zgody zostały przedstawione w kolejnych punktach Polityki).

 Pliki cookies wykorzystywane na Stronie Internetowej nie są szkodliwe ani dla Osoby Odwiedzającej ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Na Stronie Internetowej używane są stałe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu Osoby Odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

 Stosowane przez nas pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej. Współpracujemy jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności – na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od tych podmiotów.

Cookies wysyłane przez te podmioty mają przede wszystkim usprawnić działanie naszej strony internetowej, a także umożliwić Osobom Odwiedzającym korzystanie z jej funkcjonalności, w szczególności z narzędzia Google Maps.

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

Rodzaj Opis Czas wygaśnięcia
www.karmar.com.pl Informacje zbierane przez system zarządzania treścią (WordPress) Brak
Google Pliki mające na celu przyspieszenie działania Strony Internetowej oraz zbierające dane z narzędzia Google Maps Brak

 Osoba Odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony Internetowej (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.

Na przykład, w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).

Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

 Ograniczenie stosowania plików cookies na danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze Strony Internetowej, na przykład może wiązać się ze spowolnieniem jej działania.

 1. Kontakt z Administratorem

 W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki.

Administrator przechowuje korespondencję w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celach innych niż wyżej wskazane.

 1. Jak zabezpieczamy dane?

 Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

 1. Odnośniki do innych stron internetowych

 Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca, by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

 1. Czy niniejsza polityka może zostać zmieniona i jak o tym informujemy?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z następujących ważnych powodów:

 1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
 2. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mający wpływ na zakres Polityki.

Administrator każdorazowo umieści w ramach Strony Internetowej informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

 1. Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja Polityki?

 Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01 grudnia 2018 roku.